Exhaled volatolomics profiling facilitates personalized screening for gastric cancer

Jian Chen, Yongyan Ji, Yongqian Liu, Zhengnan Cen, Yuanwen Chen, Yixuan Zhang, Xiaowen Li, Xiang Li